Zásady ochrany osobních údajů

s ohledem na změny v právních předpisech dle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platné od 25. 5. 2018:

 

 1. Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je Sylvie Barášková, Palachova 870/27, 412 01 Litoměřice,

IČ:67837280

Kontaktní údaje: +420736612755, baraskova.sylvie@seznam.cz

 1. Předmět zpracování
 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, apod.)
 • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, apod.)
 • platební údaje (č.ú. – pro bezhotovostní platby)
 • elektronická evidence docházky
 • údaje o zdravotním stavu
 1. Účel zpracování a právní základy pro zpracování osobních údajů
 • poskytování služeb: a)realizace lekcí jógy, kurzů a seminářů; realizace výjezdních pobytových akcí s jógou (smluvní povinnost) b) zajištění přehledu o stavu účtu kreditů; úhrada za poskytované služby- vystavování daňových dokladů (zákonná povinnost)
 • marketing – představení činnosti a podpora rozvoje (oprávněný zájem, udělený souhlas)
 • uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery (smluvní povinnost)
 • vedení účetnictví (zákonná povinnost)
 1. Doba zpracování vašich osobních údajů
 • údaje související s realizací lekcí jógy, kurzů a seminářů uchovávám po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 10let v případě účetních dokladů
 • údaje související s představením činnosti a podporou rozvoje – marketingu do doby než předmětný souhlas odvoláte
 • údaje související s uzavřením a plněním smluv s dodavateli a smluvními partnery po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 10let v případě účetních dokladů
 • údaje související s elektronickou evidencí docházky po dobu 10let
 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře na základě opatření, která zamezují

zneužití, poškození nebo zničení.

 1. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup tyto spolupracující osoby a subjekty:

 • provozovatel webových stránek a elektronického evidenčního systému
 • externí lektoři
 • přepravní a doručovací společnosti
 • orgány veřejné správy
 • zdravotní pojišťovny
 1. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Uplatnit níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu: baraskova.sylvie@seznam.cz

nebo písemně na adrese Palachova 870/27, Litoměřice

a) Právo na informace – je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování

osobních údajů. Ve lhůtě 30dnů od vaší výzvy doložím jaké údaje, proč a jak dlouhou dobu

o vás zpracovávám.

b) Právo odvolat souhlas – máte právo odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po obdržení takového požadavku zajistím ve lhůtě 30dnů, aby již nedocházelo k jejich

zpracovávání.

 1. Právo na opravu – máte právo na to, abych o vás zpracovávala jen přesné, úplné a platné údaje. Pokud tomu tak není, máte právo na opravu nebo doplnění těchto údajů.

d) Právo na výmaz nebo omezení zpracování – v určitých případech máte právo na výmaz

nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Učiním tak ve lhůtě 30dnů, pokud jsou pro

to splněny podmínky a zpracování není nadále nezbytné pro související právní povinnosti.

 

e) Právo na přenositelnost – máte právo na předání informací o vašich osobních údajích ve

strojově čitelném formátu jinému správci.

f) Právo vznést námitku – proti zpracování vašich osobních údajů, které provádím na základě

mého oprávněného zájmu.

g) Právo podat stížnost – proti zpracování vašich osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních

údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budu ráda, když mě v takovém případě budete

nejprve informovat, abych mohla případné pochybení napravit.

 1. Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že při zpravovávání vašich osobních údajů zachovám mlčenlivost, jež

přetrvává i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní

údaje vydány žádné jiné třetí straně.