Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod provozovaný na www.joga-litomerice.cz


I. Vymezení pojmů

Prodejce a provozovatel obchodu:
Sylvie Barášková , Hlavní 31, 411 83 Hrobce, ič: 67837280 registrován na živnostenském úřadě v Litoměřicích 0079701/15/OŽÚ/LNa, bankovní spojení 4329479369/0800.

Zákazník: uživatel obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního zboží. Spotřebitelem je zákazník pokud zboží kupuje nebo s prodejcem jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je zákazník pokud samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo podobným způsobem, soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která smlouvy uzavírá v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo osoba, která jedná jménem podniku nebo podnikatele. Objednávka: vyplněný a odeslaný objednávkový formulář na zboží v rámci elektronického objednávkového systému obchodu provozovaného na www.joga-litomerice.cz.


II. Uskutečnění objednávek

K provedení platné objednávky je zákazník povinen vyplnit všechny povinné údaje v objednávkovém systému obchodu http://eshop.joga-litomerice.cz. Vyplněním registračního formuláře internetového obchodu, vyplněním jakéhokoli objednávkového formuláře a odesláním jakékoli objednávky v rámci obchodu zákazník prohlašuje výslovně, že je seznámen a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Doručením objednávky prodejci se tato objednávka považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Doručená objednávka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodejce, pokud prodejce vyrozumí zákazníka, že objednávku nepřijímá či odmítá, objednané zboží není možno dodat, nebo případě, že prodejce nezašle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky. Pokud je možné objednané zboží dodat, ale v mezidobí došlo ke změně v kvalitě, provedení nebo ceně , je prodejce povinen informovat o těchto skutečnostech zákazníka s žádostí o vyjádření, zda zákazník má zájem o dodání zboží za takto změněných podmínek. Pokud se zákazník vyjádří ve lhůtě určené prodejcem, že má zájem o dodání zboží i za změněných podmínek, bude toto vyrozumění považováno za novou objednávku. Pokud se zákazník nevyjádří ve lhůtě určené prodejcem, bude uplynutí lhůty považovánoza zrušení objednávky zákazníkem.


III. Nákup zboží

Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím obchodu a jeho objednávkového systému jakékoli nabízené zboží.Nabídka zboží prodejcem není návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného zboží ze strany prodejce. Nabídka zboží je pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností prodejce v okamžiku jejich zveřejnění. Potvrzení o obdržení objednávky prodejcem není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy , ale je pouze informačním vyrozuměním zákazníka o obdržení objednávky prodejcem . Doručení objednávky prodejci je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního zboží . Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena až v okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Obsah kupní smlouvy je specifikován obsahem přijatého návrhu/doručené objednávky zákazníka, včetně veškerých podmínek sjednaných v přijatém návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti kupní smlouvy jsou upraveny a řídí se výhradně těmito obchodními podmínkami.


IV. Informovanost zákazníka

Dle §1824 ve spojení s § 1811 odst. 2 a s § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění je povinností prodejce poskytnout obchodními podmínkami zákazníkovi informace, které jsou nezbytně nutné k uzavření kupní smlouvy a zajistit nutnou informovanost zákazníka o realizaci konkrétního obchodu. Cena, hlavní charakteristika a název zboží je uvedena ve specifikaci zboží v příslušné sekci. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží s včetně zákonné daně příslušné k danému zboží či smlouvě. V průběhu objednávky a před jejím odesláním bude zákazníkovi zobrazována a uváděna celková cena po připočtení dalších poplatků a nákladů (poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, náklady za dopravu). Vyplněním a odesláním objednávky ,v objednávkovém systému obchodu ,zákazník dává souhlas se zasíláním obchodních a reklamních sdělení dle §7 zák. č. 480/2004 Sb , o některých službách informační společnosti,v platném znění, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo na adresu místa bydliště nebo jeho sídla. Tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat písemným odvoláním zaslaným na sdresu prodejce. Nabídka zboží v obchodu platí po dobu určenou u konkrétního zboží uvedenou ve specifikaci zboží v příslušné sekci obchodu. Pokud není doba platnosti nabídky uvedena, má se za to, že nabídka platí do odvolání. Každá uzavřená kupní smlouva je prodejcem dále archivována v jeho obchodní a účetní evidenci. Na žádost zákazníka může být zpětně zpřístupněna po uhrazení nákladů na takové zpřístupnění. Potřebné úkony vedoucí k uzavření kupní smlouvy v objednávkovém systému obchodu jsou všeobecně popsány těmito obchodními podmínkami. V průběhu objednávání zboží je zákazník oprávněn opravovat chyby nebo měnit obsah objednávky až do okamžiku konečného odeslání objednávky.


V. Dodání a převzetí zboží

V případě že zákazník pro dodání zboží v objednávce zvolí způsob dodání dobírkou, bude zboží odesláno prostřednictvím přepravní společnosti a to na adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Při zaslání zboží na dobírku budou ke kupní ceně a nákladům na dopravu zboží účtovány i náklady dobírky. Nevyzvedne-li si zákazník zaslané zboží ve lhůtě jejího uložení na poště nebo při dodání prostřednictvím PPL CZ, s.r.o. a zboží bude vráceno prodejci, uskladní prodejce zboží dokud si jej zákazník vyzvedne nebo do doby kdy prodejce využije právo odstoupit od smlouvy. Pokud bude zboží vráceno prodejci, je prodejce současně oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupením není dotčen nárok prodejce na úhradu vynaložených nákladů s odesláním zboží.Při osobním odběru nebudou zákazníkovi účtovány náklady na dodání. Prodejce je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud zákazník nevyzvedne objednané zboží ve lhůtě pro vyzvednutí zboží, která je určena prodejcem ve vyrozumění zákazníka.


VI. Platba a platební podmínky

Evidujeme tržby podle zákona 112/2016 Sb, o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm a)
PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŃ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE; V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.

Pokud zákazník v objednávce zvolí jako způsob úhrady platbu bezhotovostním převodem, vystaví prodejce na základě objednávky zálohovou fakturu na celou kupní cenu objednávky včetně poplatků a nákladů. Fakturu odešle písemně na adresu zákazníka nebo v elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Po obdržení zálohové faktury je zákazník povinen ve lhůtě splatnosti uhradit fakturovanou částku na účet prodejce uvedený na faktuře. Prodejce připraví objednané zboží k expedici, po připsání částky faktury na účet . Pokud nebude fakturovaná částka připsána na účet prodejce ve lhůtě splatnosti, bude uplynutí lhůty splatnosti zálohové faktury považováno za zrušení objednávky zákazníkem.Pokud zákazník v objednávce zvolí jako způsob úhrady platbu v hotovosti, zaplatí kupní cenu při osobním odběru nebo při převzetí dobírky. V tom případě bude zboží vydáno zákazníkovi proti uhrazení kupní ceny a poplatků či nákladů uvedených ve smlouvě.


VII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického systému obchodu bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Ve stejné lhůtě je zákazník povinen o odstoupení informovat prodejce. Písemné odstoupení musí být doručeno poštou nebo elektronicky na adresu/e-mailovou adresu prodejce.Odstoupení musí obsahovat číslo konkrétní objednávky, datum objednání zboží, své identifikační údaje (jméno a příjmení a bydliště) a číslo účtu pro vrácení peněz.Pokud zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy řádně a v zákonné lhůtě, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou částku nejpozději do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy, nejdříve však po vrácení, nepoužitého a nepoškozeného zboží prodejci. Dojde-li k vrácení zboží, je zákazník povinen potvrdit prodejci dobropis na vracené zboží. Podmínky uvedené v čl. VII se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem. Zákazník vrácené zboží pošle na své náklady doporučeně zpět na adresu prodejce.


VIII. Reklamace a vady zboží

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z vad plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (zejména pak jeho §§ 1914 – 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 – 2174). Prodejce je odpovědný za vady zboží a za to , že v době, kdy zákazník zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a je dodáno v provedení jakosti a množství, které si strany sjednaly. Pokud takové ujednání chybí, dodá zboží v provedení a jakosti vhodné pro účel patrný ze smlouvy, nebo v provedení a jakosti odpovídající smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení takto určeno. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vad, jež se na zboží vyskytly v záruční době po převzetí zboží. Zákazník je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu. Pokud jde o zákazníka, který není spotřebitelem, uplatní právo z vad na zboží ve lhůtách dle zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, nebo v záruční době, pokud mu byla záruka poskytnuta. Záruka se nevztahuje na vady, které: – byly uplatněny po uplynutí záruční doby, – vady vzniklé používáním zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem použití, – vady vzniklé nedovoleným nebo neodborným zásahem do zboží, – vady způsobené jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží nebo vyšší mocí. Zákazník je povinen při uplatnění záruky přeložit reklamované zboží a kopii dokladu o koupi (faktury). Pokud je zboží dodáváno zákazníkovi na dobírku, obdrží spolu se zbožím i fakturu. Záruční doba je stanovena příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, na 24 měsíců, pokud obecná životnost výrobku není nižší.Lhůta 24 měsíců se nevztahuje na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Poskytnutí záruky zákazníkovi, který není spotřebitelem,závisí na dohodě prodejce se zákazníkem.V případě, že zákazníkovi, který není spotřebitelem, nebude poskytnuta záruka, má tento zákazník, v plném rozsahu práva z odpovědnosti za vady dle zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění. Pokud je zboží dodáváno na dobírku je při jeho převzetí zákazník povinen důkladně zásilku prohlédnout a při zřejmém poškození obalu zásliky, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty okamžitě reklamovat u přepravce i prodejce. Pokud není poškození nebo ztráta části obsahu zásilky při jejím převzetí příjemcem zjevná, je zákazník povinen oznámit vzniklou škodu bez zbytečného odkladu, neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Zákazník pošle reklamované zboží na adresu provozovatele obchodu.


IX. Záruka a uplatnění záruky

Pokud zboží vykazuje vadu, kterou je možné odstranit, má zákazník právo na její bezplatnou opravu a prodejce je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud není takový postup možný a vada brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, a/nebo jde-li sice o vady odstranitelné, ale zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, je zákazník oprávněn žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Pokud se jedná o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Podmínky uvedené v čl. IX se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem. Ten uplatňuje práva z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění. X. Uznání a odmítnutí reklamace Reklamované zboží spolu s kopií prodejního dokladu faktury, záručního listu, pošle zákazník prodejci na jeho adresu. Zákazník je v reklamaci povinen uvést podrobný popis reklamované vady zboží. Reklamace, která nebude mít výše uvedené náležitosti bude považována za neplatnou. Zákazník nese náklady na dopravu reklamovaného zboží a odpovídá za vhodný způsob zabalení zásilky. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Ve stejné lhůtě sdělí zákazníkovi rozhodnutí o posouzení reklamace a vyrozumí zákazníka o možnosti vyzvednutí nebo o zaslání opraveného či vyměněného zboží, v případě uznání reklamace, nebo zboží v původním stavu, jestliže reklamace nebyla uznána. Podmínky uvedené v čl. X se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem.


XI. Závěrečná ustanovení

Vyplněním registračního nebo objednávkového formuláře, odesláním objednávky vyjadřuje zákazník zároveň svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, prohlašuje, že je s nimi plně seznámen, bere je na vědomí a zavazuje se jimi při jednání s prodejcem řídit. Vztahy mezi prodejcem a zákazníkem, který je spotřebitelem, neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vztahy mezi prodejcem a zákazníkem, který není spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Vyřizování požadavků zákazníků zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy: info@joga-litomerice.cz. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.2.2016.