Provozní podmínky

 

Provozovatel:
Studio Jóga-Litoměřice, Sylvie Barášková, Palachova 870/27, 412 01 Litoměřice

1. Provozní řád studia

1.1. V prostorech studia Jóga-Litoměřice platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
1.2. Konání lekcí jógy se řídí rozvrhem na webových stránkách studia.
1.3. Pokud s sebou účastníci lekcí mají cenné věci nebo větší obnosy peněz, je nutné vzít si je s sebou do cvičebního sálu. Za odložené věci neručíme!
1.4. Zakoupením lekce či kurzu účastníci stvrzují svojí plnoletost. Osoby mladší 18-ti let přichází se svým zákonným zástupcem.
1.5. Přihlášením na lekce jógy, kurzy a semináře pořádané v prostorech studia Jóga – Litoměřice stvrzujete, že se účastníte akce na vlastní nebezpečí a jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní lekcí je předmětem vaší osobní odpovědnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.

2. Zdravotní stav

Podepsáním přihlášky stvrzujete, že si jste vědomi svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že jste fyzicky i psychicky způsobilí, že netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by vám bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastníte na vlastní zodpovědnost a riziko.

3. Platba

3.1. Platbu kreditů na otevřené lekce je možné platit hotově před zahájením lekce nebo na účet č. 262331408/0600, jako variabilní symbol použijte svoje telefonní číslo, do poznámky uveďte vybraný tarif. Platbu kurzovného na kurz pro začátečníky či mimořádné lekce proveďte na základě vystavené faktury po objednání kurzu převodem na výše uvedený účet.
3.2. Pokud jste zaplatili kredity na otevřené lekce nebo kurzovné na kurzy a nemůžete se v daném časovém období lekcí účastnit, postupuje se podle storno podmínek uvedených v bodě 4.

4. Storno podmínky

4.1. Jakmile je platba za kredity na otevřené lekce dle vašeho výběru přijata, storno podmínky jsou 100%. Tedy celá částka nebo zbývající část propadá, pokud svoje kredity nevyužijete pro rezervace otevřených lekcí v nabídce rozvrhu na webu. Využití kreditů na rezervace otevřených lekcí není časově omezena. Možnost využití kreditů zaniká současně s ukončením provozu studia. Ukončení provozu musí být avizováno s dostatečným předstihem.
4.2. Platba kurzovného za jednorázové lekce či kurzy a semináře je nevratná, je však přenositelná na jiného účastníka. Můžete za sebe najít náhradníka.
4.3. Dárkové poukazy: pokud držitel dárkového poukazu lekce nevyčerpá nebo po přihlášení na kurz nedorazí, dárkový poukaz propadá a není možné požadovat finanční kompenzaci.

5. Zrušení akce ze strany studia Jóga-Litoměřice

5.1. V případě, že dojde ke zrušení mimořádné lekce, kurzu či semináře ze strany studia Jóga-Litoměřice, bude kurzovné vráceno v plné výši.
5.2. Zrušení pravidelné lekce je avizováno v rozvrhu lekcí na webových stránkách a klient má možnost zvolit jinou lekci, v jiném čase.

6. Poskytování osobních údajů

Účastník lekcí, kurzů a akcí pořádaných studiem Jóga-Litoměřice stvrzuje svým podpisem na přihlášce souhlas s poskytováním osobních údajů pouze pro obchodní a marketingové účely studia Jóga- Litoměřice na dobu neurčitou (do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

7. Další ustanovení

Vyhrazuji si právo v nutných případech zrušit jakoukoli lekci, kurz či seminář před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientům vráceny uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce). Studio Jóga-Litoměřice může využít svého práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla , jakkoliv narušuje průběh lekcí nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy. Vyhrazuji si právo Podmínky účasti na akcích měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci účastník potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s podmínkami účasti výše uvedenými.